Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεολογία και Κοινωνία»

Αναλυτική παρουσίαση του Π.Μ.Σ <<Θεολογία & Κοινωνία >>εδώ 

Συνοπτική παρουσίαση του Π.Μ.Σ <<Θεολογία & Κοινωνία >>εδώ

 

Κατευθύνσεις

Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών-Ειδίκευση στην Καινή Διαθήκη

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία, Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) [ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ]

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) COMPULSORY]

10

-          Η Ιστορία και η Τέχνη της Ερμηνείας των Ευαγγελίων  (Exegeticum Ι)

The History and Art of Gospel Interpretation and Exegesis (Exegeticum I)

10

-          Καινή Διαθήκη, Αρχέγονος Χριστιανισμός και Ελληνορρωμαϊκός Κόσμος

New Testament, Ancient Christianity and Hellenic–Roman World

10

-          Θέματα Χριστολογίας και Εσχατολογίας

Christology and Eschatology: Special Issues and Perpectives

 

10

Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα

Students must select three (3) of the available courses

 

ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων)/ TOTAL (of the selected courses)

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Καινή Διαθήκη: Επιστολογραφία και Ρητορική

New Testament: Epistles and Rhetorics

10

-          Βιβλική και Πρώϊμη Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη (Exegeticum II)/ Biblical and Early Christian Archaeology and Art (Exegeticum II)

10

-      Ειδικά Θέματα Βιβλικής Ιστορίας και Θεολογίας

        Biblical History and Theology: Special Issues and Perspectives

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Νέα Παύλεια Προοπτική και Πατέρες

The “New Perspective on Paul” and the Church Fathers

10

-          Βίβλος και Λατρεία

Bible and Ritual

10

-          Bίβλος και Ηθική

Bible and Ethics

10

-          H μη Κανονική (Απόκρυφη) Βιβλική Γραμματεία στην Θεολογία και την Τέχνη

The Non-Canonical (Apocryphal) Literature in Theology and Art

 

10

Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα

Students must select three (3) of the available courses

 

ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων)/ΤOTAL (of the selected courses)

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

Κατέυθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας

α. Ειδίκευση στην Πατρολογία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

10

-          Ειδικά Θέματα Πατρολογίας

-          Patristics: Advanced Issues and Perspectives

10

-      Ειδικά Θέματα Ιστορίας Δογμάτων

       History of the Christian Doctrine: Advanced Issues and Perspectives

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ειδικά Θέματα Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας

Greek Ecclesiastical Literature: Advanced Issues and Perspectives

10

-          Ειδικά Θέματα Ερμηνείας Πατέρων-Πατερικής Θεολογίας

Patristic Interpretation and Theology: Advanced Issues and Perspectives

10

-      Μεταβυζαντινά Κείμενα (θεολογικά, εκκλησιαστικά)

       Post-Byzantine Literature (Theological and Ecclesiastical)

-     Αξιολογική Πατερική Ανθρωπολογία

10

10

ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ειδικά Θέματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική  Γραμματεία

Mental Health Promotion in the Eastern-Orthodox Ecclesiastical Literature: Advanced Issues and Perspectives

10

-          Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Γραμματείας της Εκκλησίας της Ελλάδος

History and Literature of the Church of Greece: Advanced Issues and Perspectives

10

-     Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Θεολογίας

      Byzantine Theology: Advanced Issues and Perspectives

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

β. Ειδίκευση στην Εκκλησιαστική Ιστορία

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

10

-          Χριστολογικές  Αιρέσεις του  Ζ΄ αι.

Christological Heresies in the 7th Century A.D.

10

-      Εκκλησία και Κράτος στο Βυζάντιο

       Church and State in the Byzantine Context

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ειδικά Θέματα Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας

General Ecclesiastical History: Advanced Issues and Perspectives

10

-          Εκκλησιαστική Πολιτική του Βυζαντίου

Ecclesiastical Politics in Byzantium

10

-          Ειδικά Θέματα Διδασκαλίας Οικουμενικών Συνόδων

       Teachings of Ecumenical Synods: Advanced Issues and Perspectives

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Γραμματείας της Εκκλησίας της Ελλάδος/

Literature of the Church of Greece: Advanced Historical Issues and Perspectives

10

-          Η Συνοδική Καταδίκη των Αντιησυχαστων κατά τον  ΙΔ΄ αι.

The Synodal Condemnation of the anti-Hesychasts during the 14th Century

10

-      Πηγές Βυζαντινής Ιστορίας

       Byzantine History: Sources

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 γ. Ειδίκευση στη Δογματική και Πατερική Θεολογία 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝO / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

10

-          Ειδικά Θέματα  Ιστορίας Δογμάτων

History of the Christian Doctrine: Advanced Issues and Perspectives

10

-     Ειδικά Θέματα Πατρολογίας

Patristics: Advanced Issues and Perspectives

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ειδικά Θέματα  Ερμηνείας – Διδασκαλίας Οικουμενικών Συνόδων

Teachings of the Ecumenical Synods: Advanced Issues of Interpretation

10

-          Ειδικά Θέματα Ερμηνείας Πατέρων –Πατερικής Θεολογίας

Patristic Interpretation and Theology: Advanced Issues and Perspectives

10

-      Μεταβυζαντινά Κείμενα (θεολογικά, εκκλησιαστικά)/

       Post-Byzantine Literature (Theological and Ecclesiastical)

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ /  SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Σύγχρονος Κόσμος

Eastern-Orthodox Spirituality and the Contemporary World

10

-          Ησυχαστικές έριδες και Γρηγόριος Παλαμάς

Hesychasm and Gregory Palamas

10

-      Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Θεολογίας

       Byzantine Theology: Advanced Issues and Perspectives

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

Κατέυθυνση Θρησκευολογίας

 

α. Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της θρησκείας 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

10

-          Η Θέση της Θρησκείας στη Σύγχρονη Κοινωνία

Religion in Contemporary Society

10

-     Μάθημα άλλης ειδίκευσης

      Course from another Specialization

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Εκκλησία και Οικονομία

Church and Economy

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Θρησκεία και Πολιτισμός

Religion and Culture

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30  


β. Ειδίκευση στην Φιλοσοφία της Θρησκείας
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-      Ο Θεός των φιλοσόφων

       The God of the Philosophers

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ανθρωπολογία της Θρησκείας

Anthropology of Religion

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

-          Η Μεταθρησκεία του Νεομαρξισμού

The post-religion of Neomarxism

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization/ Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ)/MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 


 
γ. Ειδίκευση στην Ψυχολογία της Θρησκείας 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟSEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Γνωσιακή Ψυχολογία της Θρησκείας

Cognitive Psychology of Religion

       e-class: http://eclass.uoa.gr/courses/SOCTHEOL143/

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Πολιτισμική Ψυχολογία της Θρησκείας

Cultural Psychology of Religion

       e-class: http://eclass.uoa.gr/courses/SOCTHEOL142/

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/COURSES

ECTS

-          Παραφυσικά Φαινόμενα

Paranormal Phenomena

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 

 

δ. Ειδίκευση στην Βιοηθική

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Χριστιανική Βιοηθική

Christian Bioethics

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Διαχριστιανική Βιοηθική

Interchristian Bioethics

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/3RD SEMESTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Βιοηθικά Διλήμματα

Dilemmas in Bioethics

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

ε. Ειδίκευση στην Ιστορία των θρησκειών 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Ανατολικές Θρησκείες στη Δύση

-          Eastern Religions in the Western World

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/ SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Νέα Θρησκευτικά Κινήματα

New Religious Movements

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

       Course from another Specialization

 

10

 

10

 

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία της Θρησκειολογικής  Έρευνας

Methodology of Research in Religious Studies

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

10

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

  

στ. Ειδίκευση στο Ισλάμ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Θέματα Ισλαμικής Θεολογίας

Advanced Issues of Islamic Theology

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Ισλάμ και Πολιτική

Islam and Politics

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ισλάμ και Δύση

Islam and the Western World

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

 ζ. Ειδίκευση στη Θρησκευτική Τέχνη 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Αναγεννησιακή Εικονογραφία

Iconography in the Renaissance

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μουσειοδιδακτική: Θεωρία και Πράξη

Museum Teaching: Theory and Application

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Διαθρησκειακή Συγκριτική της Τέχνης

Interreligious Comparative Approaches to Art

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

-          Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

10

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

η. Ειδίκευση στην Θρησκευτική Λογοτεχνία 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Βιβλικά Θέματα στη Λογοτεχνία

Biblical Subjects and Motifs in Literature

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία

Comparative Religious Literature

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

History of Modern Greek Literature

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης

Course from another Specialization

 

10

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

Κατέυθυνση Κανονικού Δίκαιου

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Ειδικά Θέματα Ερμηνείας Ιερών Κανόνων

The Holy Canons: Advanced Issues of Hermeneutics

-          Ιεροί Κανόνες και Δόγματα

Holy Canons and Doctrine

 

10

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Δογματική και Κανονική Θεώρηση του Μυστηρίου του Γάμου

The Sacrament of Matrimony from a Doctrinal and Canonical Perspective

-          Ειδικά Θέματα Κανονικού Δικαίου (Γενικό Μέρος)

Canon Law (General): Advanced Issues and Perspectives

-          Ειδικά Θέματα Διδασκαλίας Οικουμενικών Συνόδων

Teachings of the Ecumenical Synods: Advanced Issues and Perspectives

 

10

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Ειδικά Θέματα Ελληνικού Εκκλησιαστικού Δικαίου

Greek Ecclesiastical Law: Advanced Issues and Perspectives

-          Ειδικά Θέματα Πρακτικών των Οικουμενικών Συνόδων

Records of the Ecumenical Synods: Advanced Issues and Perspectives

-          Ειδικά Θέματα Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας

General Ecclesiastical History: Advanced Issues and Perspectives

 

10

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/4TH SEMESTER

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

Κατέυθυνση Χριστιανικής Αγωγής,Ποιμαντικής Θεολογίας & Επικοινωνίας

α. Ειδίκευση στη Χριστιανική Αγωγή

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Ιστορικοκοινωνικές Προϋποθέσεις και Θεολογικές Τάσεις της Χριστιανικής Αγωγής

Historical and Social Framework & Theological Trends in Christian Education

-          Ο  Γάμος και η Οικογένεια σέναν Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Κόσμο Marriage and Family in the ever changing Contemporary World

        e-class: http://eclass.uoa.gr/courses/SOCTHEOL111/

 

10

 

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Φιλοσοφικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Τάσεις της Σύγχρονης Σχολικής Θρησκευτικής Αγωγής

Philosophical, Psychological and Pedagogic Trends in Contemporary Religious Education at School

-          Σύγχρονες Θεωρίες Επικοινωνίας και Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Contemporary Theories of Communication and Eastern-Orthodox Spirituality

-          Φιλοκαλική Ποιμαντική

Philocalic Pastoral Studies

 

10

 

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Θέματα Διδακτικής (θεωρία και πράξη) του Μαθήματος των Θρησκευτικών

Didactics of Religion: Advanced Issues in Theory and in Practice

-          Θεολογικές Ερμηνείες σε Κινηματογραφικά Έργα

Cinema from a Theological Perspetive

-          Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στη Χριστιανική Αγωγή και την Ποιμαντική/

Counselling Psychology in Christian Education and Pastoral Studies

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / 4TH SEMESTER

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

  

β. Ειδίκευση στην Ποιμαντική Θεολογία 

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Φιλοκαλική Ποιμαντική

Philocalic Pastoral Studies

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

Course from another Specialization

 

10

 

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ποιμαντική Θεολογία και Ανθρωπολογία

Pastoral Theology and Anthropology

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

Course from another Specialization

 

10

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Ποιμαντική των Κρατουμένων

Pastoral Approaches to Inmates

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

Course from another Specialization

 

10

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ)/MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

 

γ. Ειδίκευση στην Ποιμαντική Ψυχολογία 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στη Χριστιανική Αγωγή και την Ποιμαντική

Counselling Psychology in Christian Education and Pastoral Studies

       e-class: http://eclass.uoa.gr/courses/SOCTHEOL131/

-          Σύγχρονες Θεωρίες Επικοινωνίας και Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Contemporary Theories of Communication and Eastern-Orthodox Spirituality

 

10

 

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Διάλογος Θεολογίας και Ψυχολογίας

Theology and Psychology in Dialogue

       e-class: http://eclass.uoa.gr/courses/SOCTHEOL109/

-          Φιλοσοφικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Τάσεις της Σύγχρονης Σχολικής Θρησκευτικής Αγωγής

Philosophical, Psychological and Pedagogic Trends in Contemporary Religious Education at School

-          Θεολογία της Ποιμαντικής

Theology of Pastoral Studies

 

10

 

10

 

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/3RD SEMESTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Ο Γάμος και η Οικογένεια σ’ έναν Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Κόσμο

Marriage and Family in an ever Changing World

-          Θέματα Διδακτικής (θεωρία και πράξη) τού Μαθήματος των Θρησκευτικών/

Didactics of Religion: Advanced Issues in Theory and in Practice

-          Ποιμαντική των Κρατουμένων

Pastoral Approaches to Inmates

 

10

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ TOTAL /

30

 

δ. Ειδίκευση στην Επικοινωνιακή Θεολογία 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Σύγχρονες Θεωρίες Επικοινωνίας και Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Contemporary Theories of Communication and Eastern-Orthodox Spirituality

-          Φιλοκαλική Ποιμαντική

Pastoral Philocalic Studies

 

10

 

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

                                                            ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Διαστάσεις Κοσμικής και Θεολογικής Επικοινωνίας

Aspects of Secular and Theological Communication

-          Φιλοσοφικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Τάσεις της Σύγχρονης Σχολικής Θρησκευτικής Αγωγής/

Philosophical, Psychological and Pedagogic Trends in Contemporary Religious Education at School

-          Διάλογος Θεολογίας και Ψυχολογίας

Theology and Psychology in Dialogue

 

10

 

10

 

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
/ SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / COURSES

ECTS

-          Θεολογικές Ερμηνείες σε Κινηματογραφικά  Έργα

Cinema from a Theological Perspective

-          Ο Γάμος και η Οικογένεια σ’ έναν Συνεχώς Μεταβαλλόμενο Κόσμο/ Marriage and Family in an ever Changing World

-          Ποιμαντική των Κρατουμένων

Pastoral Approaches to Inmates

 

10

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30 


Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
/ SEMESTER 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

 

 

Κατέυθυνση Χριστιανικής Λατρείας

α. Ειδίκευση στη Λειτουργική

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Πηγές της Λειτουργικής

Sources of Liturgical Studies

-          Βυζαντινός Λειτουργικός ΤύποςΕυχολόγιο

Byzantine Rite – Euchologion

 

10

 

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Βιβλική και Εσχατολογική Διάσταση της Λατρείας

Biblical and Eschatological Aspects of Worship

-          Ακολουθίες του ΝυχθημέρουΩρολόγιο

Εccesiastical Daily Services - Horologion

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

Course from another Specialization

 

10

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Ιστορία και Θεολογία του Εορτολογίου

History and Theology of the Christian Festive Days

-          Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας της Κων/πόλεως

Hermeneia of Divine Liturgy of Constantinople

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

Course from another Specialization

 

10

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/4TH SEMESTER

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) / MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

β. Ειδίκευση στην Αγιολογία/ Specialization: Hagiology

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ / SEMESTER 1 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) [COMPULSORY TO ALL SPECIALIZATIONS]

-          Βιογράφοι και Συναξαριστές μέχρι τον 15ο αιώνα/ Biographers and Synaxaristis until the 15th Century AD

-          Μάθημα  άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης

-          Course from another Specialization

10

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/2ND SEMESTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Αγιολογική Αφηγηματολογία των Πρώτων Αιώνων (Γεροντικά-Ψυχωφελείς Διηγήσεις)/ Ascetic texts, Apophthegmata of the Holy Elders (Verba Seniorum) and Anagogic narratives (narrations animae ultimae) in the First Centuries AD

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

10

 

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/3RD SEMESTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Πρόσωπα καί Τάσεις Βυζαντινής και  Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (μέχρι 15ο αιώνα) στην Αγιολογία/ Figures and Tendensies in the Byzantine and Late Byzantine Periods (until the 15th Century) in Hagiology

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

10

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/4TH SEMESTER

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ)/MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 

γ. Ειδίκευση στην Υμνολογία

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/1ST SEMESTER

                                                             ΜΑΘΗΜΑΤΑ/COURSES

ECTS

-          Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ/ Methodology of Academic Research and Writing (Theory and Practice) PREREQUISITE

-          Πηγές της Εκκλησιαστικής Υμνογραφίας/ Sources of Ecclesiastical Hymn Composition

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

10

 

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/2ND SEMESTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων/ Theology of the Ecclesiastical Hymns

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

10

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/3RD SEMESTER

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ COURSES

ECTS

-          Εκκλησιαστικοί Υμνογράφοι/ Ecclesiastical Hymn Composers

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

-          Μάθημα άλλης ειδίκευσης ή κατεύθυνσης/ Course from another Specialization

10

10

10

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/4TH SEMESTER

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ)/MASTER THESIS

30

ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL

30