Συχνές Ερωτήσεις

Smiley face

1. Μπορώ να υποβάλω αιτήσεις σε περισσότερα του ενός ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών);

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν όσες αιτήσεις θέλουν αλλά σε Π.Μ.Σ. διαφορετικών Τμημάτων. Και τούτο διότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» δεν επιτρέπονται ταυτόχρονες αιτήσεις σε δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις του προγράμματος για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

2. Αποτελεί κώλυμα για την υποβολή της αιτήσεως το γεγονός ότι δεν έχω αποφοιτήσει από Τμήμα θεολογικών ή γενικότερα ανθρωπιστικών Σπουδών;

Όχι. Στο πλαίσιο των «Ανοικτών Μαθημάτων» του ΕΚΠΑ είναι διαθέσιμες αρκετές παραδόσεις μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. (http://opencourses.uoa.gr/modules/course_metadata/opencourses.php?fc=108)

3. Αποτελεί κώλυμα για την υποβολή της αιτήσεως το γεγονός ότι δεν είμαι κάτοχος Πιστοποιητικού Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2;

Όχι. Συνίσταται όμως η γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η βελτίωση των γνώσεων αυτής κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο ΠΜΣ ώστε να λαμβάνεται υπόψη κατά τη συγγραφή των εργασιών και ιδίως της Διπλωματικής η διεθνής βιβλιογραφία.

4. Μπορώ να παρακολουθήσω εξ αποστάσεως;

Ναι, στο 1/3 των μαθημάτων της Ειδίκευσης.

5. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του Μεταπτυχιακού σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα;

Όχι. Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης δεν έχει ενεργοποιηθεί.

6. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των απουσιών λόγω επαγγελματικών - οικογενειακών υποχρεώσεων, έχω τη δυνατότητα να επαναλάβω τη συμμετοχή μου στο μάθημα;

Εφόσον ο Μ/Φ δεν παρακολούθησε επιτυχώς το μάθημα, δηλαδή δεν είχε παρακολουθήσει 9 δίωρα μαθήματα, τότε το μάθημα θεωρείται ως μη διδαχθέν και πρέπει να το δηλώσει και να το παρακολουθήσει όταν θα διδαχθεί και πάλι κατά το πρόγραμμα.

7. Σε περίπτωση που «κοπώ» μία φορά, πόσες φορές έχω τη δυνατότητα να «ξαναδώσω» το μάθημα;

Ανεπιτυχής εξέταση 2 φορές στο ίδιο μάθημα συνεπάγεται διαγραφή του Μ/Φ από τα Μητρώα του ΠΜΣ του Τμήματος. (Κανονισμός σελ. 13, άρθρο 14)

8. Υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού βιβλίων - άρθρων από τη βιβλιοθήκη ώστε να συντάξω τις εργασίες μου;

Στη Βιβλιοθήκη, όπως και σε όλους τους «πανεπιστημιακούς» χώρους,ο Μ/Φ έχει όλα τα προνόμια του φοιτητή. Μετά τη δημιουργία προσωπικού πανεπιστημιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθεί και η (επίσημη) εγγραφή σας στην η-τάξη του ΕΚΠΑ, η εγγραφή σας στο Κέντρο Ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Τμήματος καθώς και η διασύνδεσή σας με τις διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων στις οποίες των ΕΚΠΑ διατηρεί συνδρομή. Επίσης στο e-class, οι διδάσκοντες αναρτούν υλικό χρήσιμο για εκπόνηση εργασιών ενώ γίνεται προσπάθεια για αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (πρβλ. https://eclass.uoa.gr/modules/link/?course=SOCTHEOL186).

9. Υπάρχει υποδομή για ΑΜΕΑ;

Για ΑΜΕΑ ισχύει ότι και στα προπτυχιακά. Μ/Φ με προβλήματα όρασης εξετάζονται προφορικά. Εφόσον κάποιος μπορεί να προσέλθει στις παραδόσεις των μαθημάτων, υπάρχει ράμπα πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα, θα αντιμετωπισθεί όπως και οι λοιποί Μ/Φ. Εάν δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα(λόγω εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων), δεν θα πρέπει να κάνει αίτηση για το ΠΜΣ διότι η φοίτηση είναι υποχρεωτική.(Υπεύθυνος Καθηγητής ΑΜΕΑ: Σ. Δεσπότης 2107275824).

10. Υπάρχει δυνατότητα λήψης υποτροφίας ή μερικής απασχόλησης με κάποια οικονομική αρωγή εφόσον ανήκω στις ευπαθείς ομάδες;

1. Στην επίσημη ιστοσελίδα και το Facebook του Τμήματος (Department of Social Theology, NKUA) δημοσιεύονται έγκαιρα και αναλυτικά προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών από μια πλειάδα φορέων. Προσκαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά τις σχετικές σελίδες

http://www.soctheol.uoa.gr/proboli-newn/8yrida-ypotrofion-diagwnismon-kai-brabeiwn-tmimatos-koinwnikis-8eologias-e-k-p-a.html

2. Σημαντική ευκαιρία στήριξης των σπουδών σας στο Τμήμα αναφύεται επίσης μέσα από τη συμμετοχή σας σε ερευνητικές δράσεις του Τμήματος χρηματοδοτούμενες από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ. Η προσέλκυση νέων υψηλά καταρτισμένων επιστημόνων και αφετέρου η δραστηριοποίηση και, κατ’ επέκταση, η αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών λαμβάνει χώρα με πρωτοβουλία του Επιστημονικού Υπευθύνου του Τμήματος ο οποίος αξιολογεί και συνεκτιμά σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους ΕΛΚΕ και ανάλογα με την πιστωτική διαθεσιμότητα.

http://www.soctheol.uoa.gr/proboli-newn/8yrida-oikonomikon-ypo8esewn-tmimatos-koinwnikis-8eologias-ekpa-etoys-2017.html

Η επίκληση λόγων οικονομικής αδυναμίας σε καμία περίπτωση δεν θεμελιώνει επιχείρημα για την πρόσληψη φοιτητή στον ΕΛΚΕ. Λαμβάνονται υπόψιν μόνο συγκεκριμένα κριτήρια εργασιακής επάρκειας με βαρύνουσα θέση να έχει το προσωπικό βιογραφικό του υποψηφίου και η βασισμένη σε αυτό "Εισήγηση έναρξης απασχόλησης" του Επιστημονικού Υπευθύνου.

3. Στον Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπεται, τέλος, και η δυνατότητα υποτροφιών φοίτησης από τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται με σχετική απόφαση της Γ.Σ. έπειτα και από σχετικές εισηγήσεις των Τομέων του Τμήματος, προηγουμένων κατά προτεραιότητα α) των κονδυλίων της παρ. 2 β) περιπτώσεων αριστείας και γ) περιπτώσεων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανάλογα με την πιστωτική διαθεσιμότητα.

11. Συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες σε προγράμματα ανταλλαγών;

Βεβαίως, μέσω του Προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ+ (Υπεύθυνοι: Σ. Δεσπότης – Κ. Κεφαλέα). Δυνατότητα μετάβασης στο εξωτερικό παρέχεται και μέσω διμερών συμφωνιών του Τμήματος με Ιδρύματα του Εσωτερικού ή Εξωτερικού (και στην Αμερική).

12. Πληροφορίες

Για θέματα σπουδών και τη λειτουργία της Ειδίκευσης

Αφροδίτη Αγαπητού: 210-727-5731  

Μαρία Λουδάρου : 210-727-5847

Για οικονομικά ζητήματα (υποτροφίες, συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις του ΕΛΚΕ ) - Σωτήριος Δεσπότης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος σε συνεργασία με τους Συμβούλους Φοιτητών του Τμήματος διοργανώνει τακτικές «Ανοικτές Ημέρες Διαλόγου και Ενημέρωσης» με θέμα το ΠΜΣ, οι οποίες αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για συναδελφικές συναντήσεις, ενημερώσεις και συνεργασίες.

Σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.soctheol.uoa.gr/ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΜΕΚΘΕ http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/καδημαϊκό έτος.